Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 6/35/2006

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: bialostocka@bialostocka.zhp.pl

nr 06/35/2006 05 lipca 2006r

1) KARTY RABATOWE

Przesyłamy w załączeniu Karty Rabatowe ZHP. Karty mają być wypisane przez hufce zgodnie z przyporządkowanymi do hufca numerami.
Karta rabatowa ZHP przeznaczona jest dla wszystkich członków ZHP, którzy opłacili do 31 stycznia 2006 roku składki członkowskie za rok 2005.
Karty należy wydawać z poniższą numeracją przyporządkowaną poszczególnym hufcom:
Augustów 00001-00108
Białystok 00109-00213
Bielsk Podlaski 00214-00346
Grajewo 00347-00376
Siemiatycze 00377-00417
Sokółka 00418-00474
Listę wydanych kart rabatowych (w załączeniu ) wraz z podpisami należy odesłać do Komendy Choragwi. Sprawa pilna!
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

2) SPRAWOZDANIE HAL
Uzupełnione druki sprawozdania z HAL prosimy przesłać do Komendy Chorągwi do 15 września 2006 r.. Druki w załączeniu.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA CHORĄGWI

3) BIAŁOSTOCKIE LETNIE AKCJE SZKOLENIOWE
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na warsztaty i kursy podczas Letniej Akcji Szkoleniowej. Szczegółowa informacja w załączeniu
HM. SYLWIA LENKIEWICZ SZEF ZESPOŁU KSZTAŁCENIA


4) ZLOT DRUŻYNY NS
Informujemy, że Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku został przełożony na termin 8-10 września 2006 r.. Koszt Zlotu to 20 zł. od uczestnika. Chętne drużyny NS prosimy o przesłanie zgłoszeń do Komendy Chorągwi.
HM. JOLANTA WOŹNICZKA
KIEROWNIK REFERATU NS


5) WYKAZ DOKUMENTÓW DO ROZLICZENIA PLACÓWKI
Przedstawiamy wykaz dokumentów, które musi przedstawić komendant chcąc rozliczyć obóz.
* Oryginały zawartych umów: wolontariackich, o dzieło, zleceń
* Niewykorzystane druki KP
* Dowód wpłaty salda do hufca
* Dokumentacja źródłowa:
- faktury i rachunki muszą być opisane na odwrocie i opatrzone klauzulą „Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i zatwierdzono do wypłaty kwotę… słownie… dnia… podpis komendanta…”,
- faktury z których maja być rozliczane dotacje również muszą zostać opatrzone odpowiednią klauzula „Sfinansowano ze środków……”,
- faktury, rachunki służące do rozliczenia dotacji Kuratorium Oświaty mogą dotyczyć: zakwaterowania, wyżywienia, zużycia materiałów, transportu, pozostałych wydatków, nie mogą zaś dotyczyć: wynagrodzeń bezosobowych, opłat komunalnych oraz podróży służbowych,
* uzupełnione raporty żywnościowe (wzór 13a – załącznik do Instrukcji finansowej obozu),
* uzupełnione zapotrzebowania żywnościowe (wzór 11a – załącznik do Instrukcji finansowej obozu),
* uzupełniona książka finansowa obozu,
* uzupełnione zestawienie zbiorcze wydatków na wyżywienie (wzór 11 – załącznik do Instrukcji finansowej obozu),
* ewentualnie protokół przekazania sprzętu między turnusami - (wzór 8 - załącznik do Instrukcji finansowej obozu),
* oświadczenie – zobowiązanie o rozliczeniu obozu - (wzór 12 - załącznik do Instrukcji finansowej obozu),
* ewentualnie kartoteki magazynowe –obozy powyżej 30 osób (wzór 13 - załącznik do Instrukcji finansowej obozu),
* protokoły wizytacyjne,
* ewentualne protokoły wypadków, kradzieży,
* wypełniony raport poobozowy,
* uzupełniona książka pracy obozu,
* podpisana lista zapoznania się z regulaminami przez uczestników i kadrę,
* podpisana lista obecności przez uczestników i kadrę,
* uzupełnione karty kwalifikacyjne dziecka,
* podpisane zakresy obowiązków całej kadry,
* uzupełniona książka pracy obozu,
* sprawozdanie programowe
Przypominamy, że zgodnie z instrukcją czas na rozliczenie to 3 tygodnie, należy się również w Komendzie Chorągwi umówić na dzień i godzinę.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

6) TELEFON SŁUŻBOWY KOMENDANTA CHORĄGWI
Podajemy do wiadomości numer służbowego telefonu druha komendanta hm.. Andrzeja Bajkowskiego 0697028899.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA CHORĄGWI

7) BIZNESLINK — MOŻLIWOŚĆ KORZYSTNYCH ZAKUPÓW PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH

Związek Harcerstwa Polskiego oraz firma Promise podpisały umowę dotyczącą sprzedaży i wykonywania dostaw do jednostek organizacyjnych, obejmujących sprzęt informatyczny, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie, a także świadczenie usług informatycznych.
W ramach tejże umowy harcerskie komendy uzyskały dostęp do systemu BiznesLink, który jest platformą umożliwiającą naszym jednostkom dokonywanie zakupów informatycznych na bardzo korzystnych warunkach. Komendom hufców i chorągwi zostały założone konta dostępowe. Wymagają one od zarejestrowanych użytkowników zalogowania się do systemu. Nie wiąże się to z koniecznością składania żadnych zamówień. Jednakże ze względu na fakt, iż bardzo niewielki procent zalogował się do systemu — na razie zostało wstrzymane dalsze zakładanie kont. Dlatego też zwracam się prośbą o jak najpilniejsze zalogowanie się do systemu wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Dodatkowe przypomnienie w tej sprawie zostanie wysłane bezpośrednio z systemu dnia 14.07.2006.
Umowa przewiduje dogodne rozłożenie terminów płatności, gdyż wynosi on 21 dni od otrzymania faktury VAT. Warto zapoznać się z ofertą, tym bardziej, że samo zalogowanie nie wiąże się z koniecznością dokonywania zakupów, a umożliwia zapoznanie się z naprawdę szeroką i dobrze opisaną pulą produktów informatycznych.
W przypadku wątpliwości i pytań proszę kontaktować się z Panem Cezarym Karolczykiem z firmy Promise — Cezary.Karolczyk@promise.pl, tel. 022 351 90 11 lub 0697 612 974.
W załączeniu instrukcja do systemu BiznesLink.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI
Patrz także: