Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie zorganizowania w 2018 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego.

 

Tegoroczna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie obozów wynosi 132 000 zł, tj. taka sama kwota środków wydatkowanych na ten cel w ubiegłym roku.

Zadania mogą być realizowane w okresie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku. Należy wskazać termin trwania wypoczynku.

Przy realizacji zadania można korzystać wyłącznie z jednej dotacji z budżetu państwa – dotacje z jednostek samorządu terytorialnego, takich jak urzędy gmin, miast, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego mogą być łączone z dotacją Kuratorium Oświaty.

Dofinansowanie obejmuje wypoczynek dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. Zadania mogą dotyczyć wyłącznie form HALiZ zgodnych z Instrukcją Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej.

Oferenci mają obowiązek zapewnić wkład własny w wysokości minimum 80% całkowitej wartości zadania, w formie środków finansowych własnych, finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego.

Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na: wyżywienie, zakwaterowanie, dowóz, ubezpieczenie uczestników, realizację programu, zakup wyposażenia dla dzieci (należy je wyszczególnić w kalkulacji kosztów realizacji zadania).

Przy sporządzaniu kosztorysu zadania należy uwzględnić wszystkie wydatki związane z przygotowaniem i przebiegiem wypoczynku.

Wszystkie środki finansowe obozu, na który przyznano dotację, można wydatkować od dnia podpisania umowy na realizację zadania. Biorąc pod uwagę termin ogłoszenia wyników oraz prawdopodobną konieczność aktualizacji kosztorysów zadań można przypuszczać, że umowy z Kuratorium będą podpisywane w drugiej połowie czerwca.

Wydatki finansowane z dotacji muszą być udokumentowane na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez podmioty zewnętrzne.

Wszystkie środki finansowe na realizację zadania muszą być wydatkowane w terminie przewidzianym umową zadania publicznego.

Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, cywilnoprawnych, itp.

Priorytetem w roku 2018 jest wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży, który:
- uwzględnia działania, w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej, związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
- uwzględnia możliwość pobytu w miejscach, powiązanych tematycznie z wydarzeniami historycznymi z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej,
- promuje wychowanie do wartości społecznych i kulturowych, w tym działania z zakresu wolontariatu dzieci i młodzieży,
- integruje społecznie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

Przy ocenie ofert będą uwzględniane następujące zasady i kryteria oceny:
- atrakcyjność miejsca pobytu dziecka,
- atrakcyjność programu wypoczynku,
- trafność wyboru zajęć w stosunku do celów zadania oraz zakładanych rezultatów,
- kwalifikacje kadry pedagogicznej,
- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
- planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
- planowany wkład podmiotowy, rzeczowy lub osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy,
- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku realizowania takich zadań przez organizację pozarządową w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
- formy wypoczynku nawiązujące do priorytetów konkursu.

W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż określonej w ofercie, konieczne będzie złożenie aktualizacji kosztorysu, harmonogramu, opisu poszczególnych działań realizacji zadania przedkładanych łącznie z umową, przy czym nie może ulec zmianie zakładany standard i charakter zadania.

Dofinanowany obóz będzie musiał być zgłoszony w elektronicznej bazie rejestracji wypoczynku, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), PRZED zawarciem umowy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku należy dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.

Po wykonaniu zadania należy obowiązkowo przedstawić w Kuratorium Oświaty, w terminie 30 dni od zakończenia zadania, sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Przyznaną dotację należy wykorzystać w całości!

Wypełnione oferty obozów i innych form wypoczynku (wzór oferty w załączniku) należy przesłać w wersji elektronicznej na adres biuro@bialostocka.zhp.pl najpóźniej do 25 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane!

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 maja 2018 r., w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, a także na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w zakładce Wypoczynek.

Treść ogłoszenia konkursu znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku: http://www.kuratorium.bialystok.pl/strona-glowna/otwarty-konkurs-ofert-na-organizacje-wypoczynku-dla-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej-z-terenu-wojewodztwa-podlaskiego-latem-2018-wspieranie.html


Wojciech Kosowicz
Szef Biura, Specjalista ds. pozyskiwania środków ZHP Chorągwi BiałostockiejPliki do ściągnięcia:

Patrz także: