Bezpieczeństwo uczestników obozów i zimowisk organizowanych przez środowiska harcerskie ZHP Chorągwi Białostockiej

Druhny Komendantki i Druhowie Komendanci zimowisk i biwaków!

Polecamy Waszej uwadze zapoznanie się z Decyzją Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 28/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obozów i zimowisk organizowanych przez środowiska harcerskie ZHP Chorągwi Białostockiej.

 


Treść decyzji:

1. Przypominam komendantom form Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej o bezwzględnym stosowaniu przez kadrę HALiZ zasad bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Zalecam umieszczenie w widocznym miejscu wszystkich obowiązujących regulaminów. W pierwszym dniu pobytu, należy zapoznać wszystkich uczestników i kadrę obozu lub zimowiska z ich treścią. Potwierdzenie tego faktu własnoręcznymi podpisami kadry i uczestników jest obowiązkowym składnikiem dokumentacji obozowej.
3. Przypominam o zakazie palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania innych używek przez instruktorów harcerskich oraz inne osoby przebywające w miejscach wypoczynku harcerzy.
4. Polecam kadrze instruktorskiej zapoznanie się z planami ewakuacyjnymi budynków, w których będą organizowane zimowiska, biwaki i obozy.
5. Polecam sprawdzenie dróg ewakuacji uczestników obozów i zimowisk, jeśli takie są dostępne lub opracowanie warunków ewakuacji, umożliwiających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej niebezpieczeństwem.
6. Zarządzam przeprowadzenie próbnej ewakuacji uczestników i kadry nie później niż w trzecim dniu trwania formy wypoczynku oraz odnotowanie tego faktu w dokumentacji.
7. Zalecam znajomość numerów alarmowych służb ratowniczych oraz lokalnego sztabu zarządzania kryzysowego.
8. Nakazuję bezzwłoczne informowanie komendanta chorągwi lub pełnomocnika ds. HALiZ o zaistniałych wypadkach lub innych zdarzeniach nadzwyczajnych.
9. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.Patrz także: