Polisa NNW 2017/2018

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu:

Polisa nr 1023410855 zawarta na podstawie Umowy Generalnej PZU nr 247932

Polisa ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje ochroną ubezpieczeniową przez 24h/dobę wszystkich członków, uczestników, kadrę, personel biorący udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Chorągiew Białostocką ZHP i Hufce.

1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony ubezpieczeniowej
Przedmiotem ubezpieczenia są Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego. Ochroną ubezpieczeniową objęci są wszyscy harcerze, instruktorzy i kadra ZHP jak również osoby niezrzeszone (w tym personel, rodzice) uczestniczące w przedsięwzięciach organizowanych w ramach działalności statutowej ZHP.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. obejmuje odpowiedzialność za wszystkie wypadki jakie mogą się wydarzyć podczas:
+ zwykłych zajęć harcerskich np. zbiórki;
+ harcerskiej akcji letniej i zimowej;
+ imprez sportowo - rekreacyjnych, kulturalnych, okolicznościowych;
+ oraz rajdów, biwaków, wycieczek, zlotów, festiwali, itp.
+ w czasie „drogi” z domu na zajęcia i z zajęć do domu.

2. Wysokość sumy ubezpieczenia na okres roczny ubezpieczenia od 1 października 2017 do 30 września 2018 r. wynosi 20 000 zł przy składce ubezpieczeniowej za jedną osobę w wysokości 4 zł.
Podstawą do naliczenia składki rocznej był aktualny stan ilościowy zgodny z Ewidencją ZHP.

3. Zgłaszanie szkód
Poszkodowany zgłasza szkodę telefonicznie pod numer:
PZU Pomoc 801 102 102, (22) 566 55 55 lub w najbliższej placówce PZU SA podając numer polisy.

Polisa będzie opłacana z części podstawowej składki członkowskiej ZHP należnej Chorągwi.


(Polisę zawarto w związku z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień)Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: