Porozumienie wolontariackie - wzór obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.

Decyzją Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 123/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zatwierdzono nowy wzór Porozumienia wolontariackiego (potocznie zwanym do tej pory "umową"), który obowiązuje przy zawieraniu porozumień z wolontariuszami.

 

Nowy wzór zawiera wszystkie wymagane zapisy wynikające z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Należy pamiętać o tym, że porozumienie to jest formą umowy i może być uzupełniane o nowe zapisy normujące zobowiązania stron zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: