Zaproszenie do składania ofert pisemnych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ZHP Chorągwi Białostockiej za 2017 rok

Komenda Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej z siedzibą w Białymstoku, zwanej dalej „Stowarzyszeniem”, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2017 r.

 


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz przygotowanie pisemnej opinii wraz z raportem z tego badania, za rok obrotowy 2017, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016 r. poz. 1047).


I. Warunki i oczekiwania wobec oferenta:
W ramach przeprowadzenia badania Stowarzyszenie oczekuje od Wykonawcy:
1. dostarczenia pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego w języku polskim,
2. dostarczenia pisemnego raportu z przebiegu badania jednostkowego sprawozdania finansowego w języku polskim,
3. dostarczenia wersji elektronicznej ww. dokumentów w formacie *.doc oraz *.pdf,
4. obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu Rady Chorągwi, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego przedmiotem badania i na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
5. w przypadku wystąpienia uwag i spostrzeżeń wynikłych w trakcie badania, w tym porad i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania wstępnego i ostatecznego – przekazanie ich w formie Listu do Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej.

Oczekiwany termin złożenia Opinii i Raportu z badania za rok obrotowy 2017: do dnia 31 maja 2018 r.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:

ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1
15-042 Białystok

lub złożyć osobiście w Biurze Chorągwi w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2017 r.″. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 15:30.


II. Oferta powinna zawierać:
1. informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. cenę netto/brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,
4. określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
5. wskazanie metod i terminów badania ww. sprawozdań finansowych,
6. dokument potwierdzający posiadanie przez biegłego rewidenta aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
7. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.


III. Ograniczenia i pozostałe informacje.
1. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 15 grudnia 2017 r.
2. Oferty nie spełniające wymogów wymienionych w ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.


Komenda ZHP Chorągwi BiałostockiejPatrz także: