Rachunek Kosztów Podróży

RACHUNEK KOSZTÓW PODRÓŻY NR........
Dh..................................
Zamieszkały....................
Funkcja………………………………
Cel wyjazdu………………………

ROZLICZENIE

[wyjazd] [przyjazd] [śr. lokom.] [koszt]
miejsc. data godz. miejsc. data godz.
Oświadczam, że nie posiadam
zniżki kolejowej


1) RAZEM BILET

2) Diety za.... doby .............
3) Noclegi …………………..........
4) Ryczałty za dojazdy.........
5) Inne wydatki.………………………………
RAZEM (1+2+3+4+5)………………………

Słownie złotych ...........................

...............................
(podpis)


Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

..................................
(data i podpis)


Sprawdzono pod względem
merytorycznym

-----------------------
(data i podpis)

Zatwierdzono do wypłaty
kwotę: .............................

-----------------------
(data i podpis)


POKWITOWANIE ODBIORU GOTÓWKI

Sumę zł……………………… słownie złotych ……………
otrzymałam/-łem……………………………
(data i podpis) 1 2 Patrz także: