Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych

Druhny i Druhowie!

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (w pozycji nr 1300) zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Zobaczcie nowe wzory dokumentów w konkursach ofert na realizację zadań publicznych, które będą obowiązywać od 3 września 2016 r.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów wydane zostało w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Ustawa z sierpnia 2015 r. zmieniła m.in. art. 19 ustawy o pożytku zawierający upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego formularze stosowane przez administrację różnych szczebli w konkursach na realizację zadań publicznych.

Wraz z nowelizacją, opisany został w ustawie regranting. Samo określenie nie pojawia się w treści artykułów, jednak działania będące istotą regrantingu scharakteryzowano w dodanym do ustawy art. 16a.

Konkursy na zasadach ogólnych oraz konkursy z regrantingiem (gdzie organizacja "operator" przyjmuje zlecenie od organu i podzleca realizację zadania innym organizacjom "realizatorom") wymagają różnych formularzy (wzorów ofert, umów i sprawozdań). Nowe rozporządzenie miało za zadanie określić te wzory z uwzględnieniem tych dwóch specyfik: specyfiki "zwykłych" konkursów i konkursów z regrantingiem.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Opublikowane zostało 19 sierpnia, więc wejdzie w życie 3 września 2016 r.

Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:
- do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
- do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).

Rozporządzenie z 2010 r. i zawarte w nim wzory druków ofert, umów i sprawozdań będą nadal stosowane, np. do złożenia sprawozdań z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).

Źródło: Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl


W załącznikach do pobraniach nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujących od 3 września 2016 r.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: