Karta biwaku


KARTA BIWAKU*

1. Organizator biwaku ………………………………………
2. Termin ……………………………………
3. Lokalizacja (dokładny adres, tel.) – trasa (środek transportu) ……………………………………......
4. Liczba uczestników ogółem: ............ w tym: wieś ................. miasto ................
5. Nr polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. Zapewnienie środków finansowych …………………
7. Sposób wyżywienia …………………………………
8. Warunki zakwaterowania …………………………
Deklaracja w sprawie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci na biwaku

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonej mej opiece dzieci na biwaku zorganizowanym przez
…………………………………………………
w ……………………… od ………………………… do ……………………………
oświadczam, co następuje:
1. Za należyta uwagą i zrozumieniem zapoznałem/am się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i
zdrowia dzieci i młodzieży.
2. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków na biwaku.
3. Uzyskałem/am pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w biwaku.

1 …………………………… …………………
(imię i nazwisko drużynowego) (data/ podpis)
2 ..........................
(imię i nazwisko opiekuna, rodzica) ( data/ podpis)
3 ..........................
(imię i nazwisko opiekuna, rodzica) ( data/ podpis)

Załączniki:
1. Lista uczestników biwaku.
2. Program biwaku. Zatwierdzam


Data pieczęć podpis komendanta hufca ZHP
lub osoby upoważnionej

* Należy wypełnić w 2 egz. : po jednym dla Komendy Hufca ZHP i organizatora biwaku.Patrz także: