Zasady pisowni


PISOWNIA NAZW FUNKCJI
· funkcje pełnione przez jedną osobę: jeśli bez nazwisk – wtedy z wielkiej litery, np. Prze-wodniczący ZHP powiedział..., Naczelnik ZHP uczestniczył w..., Prezydent RP..., jeśli z na-zwiskami – wtedy z małej litery, np. przewodniczący ZHP hm. Wojciech Katner…, prezydent Aleksander Kwaśniewski…
· pozostałe funkcje – zawsze z małej litery, np. drużynowy, szczepowy, namiestnik, kierow-nik – kierowniczka, zastępca kierownika, zastępczyni kierownika (nigdy zastępca, zastęp-czyni kierowniczki – nawet gdy funkcję tę pełni kobieta)

PISOWNIA SŁÓW ZJAZD, ZLOT, ZŁAZ, RAJD
· jeśli mówimy o konkretnym (jest to nazwa) – wtedy z wielkiej litery, np. XXXII Zjazd ZHP, X Jubileuszowy Złaz Harcerskich Kręgów Seniorów, Rajd Świętokrzyski
· w pozostałych przypadkach – z małej litery, np. na zjeździe przyjęto uchwałę, podczas zła-zu odbyło się uroczyste ognisko...

PISOWNIA NAZW PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH
· wielkimi literami (z wyjątkiem przyimków), np. Betlejemskie Światło Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej, Ogólnopolska Harcerska Pielgrzymka na Jasną Górę
· programy ZHP – słowo „program” małą literą, nazwa w cudzysłowie (pierwsze słowo z wiel-kiej litery, pozostałe z małej), np. program „Barwy przyszłości”

PISOWNIA NAZW INSTRUMENTÓW METODYCZNYCH
· sprawności – z małej litery, w cudzysłowie, np. „kuchcik”, strażak”, chyba że jest to nazwa własna, np. „Janosik”, „Kubuś Puchatek”
· stopnie – z małej litery, np. ochotniczka–młodzik, harcerka orla–harcerz orli (przy myślni-kach nie ma spacji)
· znaki służb – z małej litery, bez cudzysłowu, np. znak służby dziecku
· projekt – z małej litery, w cudzysłowie, np. projekt „Szczepowy dwutygodnik”
PISOWNIA NAZW ODZNAK, ODZNACZEŃ
· brązowa (srebrna, złota) odznaka kadry kształcącej, ale skrót: OKK
· Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”
· Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”
· Złota (Srebrna) Honorowa Odznaka RPH 1 2 3 4 Patrz także: