Zasady pisowni

PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK ZHP
· chorągiew, hufiec, związek drużyn, szczep piszemy z wielkiej litery, jeśli mowa o konkret-nej jednostce, np. Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec ZHP Białystok
· jeśli wymieniamy jednostki, słowa „chorągiew”, „hufiec”, „związek drużyn”, „szczep” pi-szemy z małej litery, a nazwy z wielkiej, np. udział wzięły chorągwie: Mazowiecka, War-mińsko-Mazurska, Ziemi Lubuskiej

PISOWNIA NAZW WŁADZ ZHP
· komisje rewizyjne, komisje stopni instruktorskich, sądy harcerskie – wielkimi literami, jeśli mowa o konkretnej władzy, np. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, Komisja Rewizyjna Cho-rągwi Krakowskiej ZHP, Sąd Harcerski Hufca ZHP Warszawa Żoliborz
· jeśli w jakiejś treści – małymi literami, np. komisja rewizyjna stwierdziła uchybienia, powo-łano komisję stopni instruktorskich
· skróty nazw władz piszemy zawsze wielkimi literami, np. KSI, SHH

PISOWNIA NAZW JEDNOSTEK GK ZHP I KOMISJI RN ZHP
· wydziały GK ZHP – wielkimi literami wszystkie wyrazy poza przyimkami, np. Wydział Zu-chowy GK ZHP, Wydział Badań i Analiz GK ZHP
· zespoły, inspektoraty, komisje – małymi literami, np. zespół wychowania duchowego, in-spektorat harcerskich drużyn jeździeckich, komisja ekonomiczna Rady Naczelnej
· wyjątki: zespół Akcji Letniej i Zimowej, zespół Internetu, zespół Nieprzetartego Szlaku 1 2 3 4 Patrz także: