Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 3/32/2006

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

nr 03/32/2006 08 marca 2006 r.

1) NUMER KONTA SKŁADKOWEGO
Podajemy numer konta, na który należy aktualnie przekazywać należne za 2006 r. Komendzie Chorągwi oraz Głównej Kwaterze składki członkowskie: 28 1500 1344 1213 4007 4196 0000. Zaległe za 2005 r. składki należne Głównej Kwaterze nadal przekazujemy na konto Głównej Kwatery.

KATARZYNA KOBOSKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA

2) DZIAŁ POZYSKIWANIE ŚRODKÓW
Na stronie Białostockiej Chorągwi pojawił się dział „Pozyskiwanie środków”, w którym komendy hufców mogą znaleźć aktualne informacje dotyczące otwartych konkursów grantowych. Zapraszamy do odwiedzania działu.
AGNIESZKA BIELSKA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

3) KONSULTACJE W SPRAWIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH
Dnia 21 marca 2006 r. od godz. 14.00 w Komendzie Białostockiej Chorągwi będzie możliwość konsultacji z Barbarą Szczerbińską z Centrum Demokracji Lokalnej, która udzielać będzie informacji na temat poprawności wypełnianych wniosków grantowych. Na konsultacje zapraszamy z gotowymi wnioskami. Celem umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt na adres e-mail: fundusze@bialostocka.zhp.pl. Z zainteresowanymi osobami skontaktujemy się wskazując godzinę spotkania.
AGNIESZKA BIELSKA
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW

4) DECYZJA KOMENDANTA I SKARBNIKA BIAŁOSTOCKIEJ CHORĄGWI 4/2005 Z DNIA 30 GRUDNIA 2005 R.
Powyższa decyzja w załączeniu. Komenda Białostockiej Chorągwi prosi o uregulowanie pozostałych zaległych składek za rok 2004 i 2005.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI
HM. SŁAWOMIR JASIŃSKI
SKARBNIK CHORĄGWI

5) RELIKWIE BŁ. FRELICHOWSKIEGO
Decyzją Księży Biskupów na zgromadzonych na 334. zebraniu plenarnym Episkopatu Polski, relikwie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego zawędrują do 41 miast na terenie całego kraju.
źródło: www.zhp.plNa terenie naszej Chorągwi relikwie pojawią się w następujących terminach:
Białystok – 27-30 IV 2006
Drohiczyn – 30 IV – 1 V 2006
Łomża – 1-3 V 2006
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

6) SPIS HARCERSKI
Zakończył się już spis harcerski. Wyniki tegorocznego spisu przedstawiają się następująco:
Hufiec/ liczba członków w 2006r./ +/- w porównaniu z 2005 r./+/- %
1. Augustów / 93 /-110 /- 54,19
2. Białystok /1503 /-121 /- 7,45
3. Bielsk Podlaski /653 /+ 95 /+17,03
4. Grajewo /182 /+ 50 /+ 37,88
5. Kolno /77 /-73 /- 47,10
6. Łomża /377 /- 20/ - 6,73
7. Siemiatycze /172 /+ 12 /+ 7,50
8. Sokółka /256 /- 6/ - 2,29
9. Suwałki /217 /-104 /-32,40
10. Chorągiew /29 /- 7 /- 19,40
11. Razem /3559 /-289 /- 7,51

Szczegółowa analiza spisu zostanie przekazana hufcom w terminie późniejszym.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA


7) ZJAZDY SPRAWOZDAWCZE I ZBIÓRKI WYBORCZE W HUFCACH
W związku z tym, że do końca kwietnia mają się odbyć zjazdy sprawozdawcze oraz zbiórki wyborcze w hufcach przekazujemy na dyskietce komplet dokumentów oraz protokołów, które obowiązują podczas zjazdów i zbiórek. Porządek obrad, regulamin obrad oraz scenariusz obrad stanowią wzory odpowiednie dla zjazdów zwyczajnych hufca, które należy dostosować na potrzeby zjazdu sprawozdawczego i zbiorki wyborczej hufca (komplety dokumentów również w wersji drukowanej) .
Przypominamy § 49 Statutu ZHP mówiący o Zjeździe Sprawozdawczym :
§ 49
1. Zjazd sprawozdawczy hufca odbywa się raz, w połowie kadencji. Szczegółowy terminarz zjazdów sprawozdawczych określa Rada Naczelna ZHP.
2. Zjazd sprawozdawczy hufca:
1) rozpatruje sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
2) rozpatruje opinię komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie przedłożonego przez komendę hufca sprawozdania,
3) podejmuje, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca komendanta i komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
4) ocenia realizację uchwał zjazdu hufca,
5) obraduje także nad sprawami właściwymi dla zjazdu nadzwyczajnego hufca, jeżeli wniosek o rozpatrzenie takich spraw został zgłoszony przez komendanta hufca, komisję rewizyjną hufca lub komendanta chorągwi.
3. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium członkowi komendy hufca, zjazd może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu i dokonać wyboru uzupełniającego
4. W przypadku nieudzielenia przez zjazd sprawozdawczy hufca absolutorium komendantowi hufca i podjęciu decyzji o wygaśnięciu jego mandatu zjazd sprawozdawczy hufca dokonuje wyboru komendanta i na jego wniosek komendy hufca.
5. Zjazd sprawozdawczy hufca jest zwoływany przez komendanta hufca.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWIPatrz także: