Wiadomości Białostockiej Chorągwi 13/2005

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: bialostockach@bialostocka.zhp.pl

nr 13/29/2005 13 grudzień 2005r

„Wesołych Świąt! Bez zmartwień Barszczem, z grzybami , z karpiem, Z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce. Wesołych Świąt! A w Święta niech się snuje kolęda. I gałązki świerkowe Niech wam pachną na zdrowie. Wesołych Świąt! A z Gwiazdką! – Pod świeczek łuną jasną Życzcie sobie – najwięcej: Zwykłego, ludzkiego szczęścia”


Najserdeczniejsze życzenia w Dniu Narodzenia Pańskiego,
Zdrowych, pogodnych, ciepłych, radosnych.
Pełnych miłości, pokoju, dających odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok 2006.
Niech na Święta Bożego Narodzenia
spełnią się najskrytsze marzenia.
Życzę aby każde serce przepojone było pięknymi kolędami.

Boże Narodzenie, 2005 życzy
hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Białostockiej Chorągwi ZHP


1) XXXIII ZJAZD ZHP
W dniu 1-4 XII 2005 obradował XXXIII Zjazd ZHP, którego celem był wybór władz naczelnych oraz uchwalenia poprawek do statutu ZHP(w załaczeniu statut ze zmianami przyjętymi przez XXXIII Zjazd ZHP). Z Chorągwi Białostockiej w Zjeździe wzięło udział 6–ciu delegatów:

- hm. Bożena Kaminska
- hm. Jolanta Kitlasz
- hm. Marek Boratyński
- hm. Mariusz Brzozowski
- hm. Adam Kowalczuk
- hm. Andrzej Bajkowski

Delegaci nasi zostali wybrani do władz naczelnych:
Nowym Naczelnikiem ZHP została hm. Teresa Hernik. W głosowaniu wzięło udział 204 delegatów. Na hm. Dorotę Całkę oddano 44 głosy, na hm. Teresę Hernik oddano 109 głosów, na hm. Rafała Klepacza 51 głosów.
Druhna Teresa Hernik jest instruktorką ZHP od 33 lat, ma lat 49, jest mężatką, ma dwójkę dorosłych dzieci również instruktorów harcerskich. Jest magistrem inżynierem, skończyła także podyplomowe studium pedagogiczne oraz studium podyplomowe zarządzania jednostkami pomocy społecznej. W Związku Harcerstwa Polskiego pełniła służbę jako drużynowa, szczepowa, komendantka Hufca Białystok (1987–1988) i Chorągwi Białosotckiej (1990–1999), a od roku 2000 jako zastępczyni Naczelnika ZHP.
Nowym Przewodniczącym ZHP został hm. Andrzej Borodzik. Był jedynym kandydatem na tę funkcję. Otrzymał 135 ze 185 prawidłowo oddanych głosów.
Harcmistrz Andrzej Borodzik ma 75 lat - urodził się w 1930 r. Jest w ZHP od 1942 r. Był drużynowym w otwockich "Zawiszakach", drużynowym Warszawskiej Dziesiątej Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, członkiem komendy pułtuskiego hufca, następnie jego komendantem, potem komendantem hufca Warszawa Centralna. W 1958 zdobył stopień harcmistrza. Od 1959 był wiceprzewodniczącym stołecznej Rady Przyjaciół Harcerstwa. W latach dziewięćdziesiątych był kierownikiem wydziału historii GK, a od 2001 jest dyrektorem Muzeum Harcerstwa. Jest współorganizatorem Ruchu Seniorackiego i Krajowej Rady Kręgu Seniorów i Starszyzny. Chemik z zawodu, całe życie pracował przy produkcji antybiotyków, pełnił funkcje kierownicze przy budowie fabryk lekarstw. Jest żonaty od 53 lat, swoją żonę poznał w harcerstwie w 1945 roku.


HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

2) SPOTKANIE OPŁATKOWE
Zapraszamy wszystkich Komendantów oraz skarbników hufców na spotkanie opłatkowe dnia 20 XII 2005 na godz. 14:30. Podczas spotkania odbędzie się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. (prosimy o zabranie lampionów).

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI


3) ANALIZA DZIAŁALNOŚCI HUFCA
Dziękujemy hufcom Augustowa, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Grajewa, Sokółce, Kolna, Łomży za przekazanie analizy. Przypominamy, że termin miną z końcem listopada. Prosimy o jak najszybsze przekazanie brakujących analiz. Komenda Chorągwi przygotuje wnioski z analizy, które zostaną przekazane Komendantom Hufców.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA


4) SPROSTOWANIE DO UCHWAŁY KOMENDY CHORĄGWI
W załączeniu do Wiadomości podajemy poprawioną uchwałę nr 6/2005 Komendy Chorągwi. Poprawione zostały błędnie wpisane lata.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI5) ZJAZDY SPRAWOZDAWCZE
Prosimy o podanie do 10 I 2006 planowane terminy Zjazdów Sprawozdawczych Hufców, które zgodnie z Uchwałą Komendy Chorągwi maja się odbyć w terminie 15 stycznia – 30 kwietnia 2006.


HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA6) WARSZTATY HUFCOWYCH KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH
Dnia 14 stycznia o godzinie 11:00 odbędą się warsztaty hufcowych komisji stopni instruktorskich. Prosimy Komisje o zgłaszanie się telefoniczne bądź e-mailem, do 6 stycznia 2006 roku. Godziny warsztatów zostaną podane po zgłoszeniu się (będą to godziny przedpołudniowe)

HM. ELŻBIETA MICHAŁOWSKA
PRZEWODNICZĄCA CHKSI

7) DANE TELEADRESOWE HUFCÓW
Podajemy w załączniku aktualne zestawienie danych teleadresowych hufców. Dane dostępne są również na stronie internetowej Chorągwi.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA8) INWENTARYZACJA W DRUŻYNACH I KSIĄŻKI FINANSOWE DRUŻYN
Przypominamy o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji w drużynach. Drużyny, które nie posiadają żadnych składników majątkowych na swoim stanie, zobowiązane są do podpisanie oświadczenia (załącznik).
Przypominamy również o konieczności złożenia w komendach hufców najpóźniej do 31.12.2005r książek pracy drużyny oraz wpłaceniu do kasy hufca przez drużyny salda środków finansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym.
Prosimy o poważne potraktowanie wyżej wymienionych decyzji, ponieważ jest to związane z konieczności zawarcia tych danych w bilansie za rok 2005.

SŁAWOMIR JASIŃSKI - SKARBNIK


9) INWENTARYZACJA W HUFCACH
Ze względu na duże problemy z rozliczeniem inwentaryzacji zobowiązujemy osoby materialnie odpowiedzialne do ocechowania środków trwałych oraz niskocennych składników majątkowych. Zgodnie z Instrukcją o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi: „Wszystkie środki trwałe należy oznaczyć w sposób trwały skrótem nazwy jednostki organizacyjnej i numerem inwentarzowym zgodnym z wpisem do książki inwentarzowej".
Np. Składnik Majątku wpisany w grupie I w poz. 1 w Komendzie Chorągwi ma numer 1/SN/KCH/I
Gdzie:
SN- składniki niskocenne (o wartości od 50 zł. do 3500 zł.)
ŚT- środki trwałe (powyżej 3500 zł.)

MARTA KOBYLIŃSKA - Z-CA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ


10) TERMINARZ SPISU HARCERSKIEGO 2006
Podajemy terminarz Spisu Harcerskiego 2006:
• od 17.12.2005 – dystrybucja ankiet do hufców (ankiety beda przekazywane na spotkaniu opłatkowym 20 grudnia)
• 15.01.2006 - zbieranie wypełnionych ankiet
• 20.02.2006 - wpisywanie ankiet do bazy danych
• 25.02.2006 - scalanie w KCH i wysyłka do GK
• 1.03.2006 - scalanie w GK
• 31.03.2006 - analiza spisu

HM. AGATA PIETRYSZYK - SZEF BIURAPatrz także: