Podstawowy zestaw sprawności harcerskich

Podstawowy zestaw sprawności harcerskich

Samarytańskie

HIGIENISTA- HIGIENISTKA *

Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a
w opatrywaniu chustę trójkątną.
Zabezpieczył/a się przed przeziębieniem, odmrożeniem.
Zaradził/a w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.
Zmierzył/a temperaturę, wie jaka jest prawidłowa temperatura ciała.
Poznał/a alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.
SANITARIUSZ- SANITARIUSZKA * *

Poznał/a zasady kompletowania apteczki. Skompletował/a apteczkę osobistą.
Prawidłowo postąpił/a w przypadku:
krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia,
konieczności unieruchomienia kończyny,
sprawdzenia tętna,
konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych.
Pełnił/a służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.
Brał/a udział w akcji społecznej, służącej profilaktyce zdrowotnej.
RATOWNIK- RATOWNICZKA * * *

Skompletował/a torbę pierwszej pomocy dla drużyny na rajd, wycieczkę lub biwak.
Zaradził/a, w przypadku zatrucia pokarmowego (substancjami chemicznymi, grzybami, zepsutą żywnością).
Zaradził/a w przypadku utraty przytomności. Ułożył/a poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
Umie zorganizować transport chorego. Zastosował/a różne sposoby nasobnego przenoszenia rannych. Kierując patrolem noszowym pokonał(a) kilka przeszkód (zejście do dołu, podejście pod górę, pokonanie ogrodzenia).
Brał/a udział w zawodach w ratownictwie lub ratowniczej grze terenowej. Pełnił/a służbę w ambulatorium obozowym lub podczas dużej imprezy terenowej, opiekował/a się chorym.
Odznaki “Ratownik Medyczny ZHP”

Przyrodnicze

PRZYRODNIK- PRZYRODNICZKA *

Rozpoznał/a po sylwetkach i liściach dziesięć drzew (np. dąb, brzozę, klon, leszczynę, wierzbę, topolę, lipę, sosnę, świerk, jodłę, modrzew).
Rozpoznał/a na rysunku lub zdjęciu po pięć gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
Uczestniczył/a w wycieczce do lasu, ułożył/a i przedstawił/a w zastępie pięć zasad zachowania się w lesie.
Samodzielnie lub z zastępem zasadził/a drzewko w pobliżu swojego domu, na działce lub przy szkole.
PRZYJACIEL PRZYRODY * *

Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w okolicy (np. w gminie lub powiecie) rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono.
Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Zachowywał/a się zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.
Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej.
W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o wykorzystanie surowców wtórnych.
ZNAWCA PRZYRODY * * *

Skompletował/a biblioteczkę (książki, artykuły, foldery, adresy stron internetowych) o tematyce ekologicznej.
Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
Wziął/ęła udział w akcji na rzecz ratowania lub ochrony środowiska naturalnego.
Przygotował/a i przeprowadził/a zbiórkę na temat znaczenia przyrody dla zdrowia człowieka oraz o potrzebie jej ochrony przed zagrożeniami cywilizacji.
Zapoznał/a się z celami i działaniami kilku wybranych organizacji ekologicznych.
EKOLOG * * * *

Poznał/a systematykę roślin. Poznał/a rośliny chronione w Polsce.
Poznał/a systematykę zwierząt. Poznał/a zwierzęta chronione w Polsce.
Przedstawił/a w interesującej formie bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi.
Wskazał/a zagrożenia występujące w polskich lasach i dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.
Poznał/a zasady ekologicznego obozowania. Zastosował/a je w praktyce.
Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.
Puszczańskie

ROBINSON * *

Przeprowadził/a w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.
W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.),zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.
Przygotował/a dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.
Wraz z kolegą/koleżanką biwakował/a w pobliżu obozu przez 24 godziny.


LEŚNY CZŁOWIEK * * *

Odbył/a samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), żywiąc się owocami lasu, odnalazł/a wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody.
Korzystając z samotności przemyślał/a swoje dotychczasowe życie harcerskie.
Powrócił/a niepostrzeżenie do ogniska i opowiedział/a gawędę o życiu lasu na podstawie wyników obserwacji i przemyśleń, jakie miał/a podczas wędrówki.
W czasie tej wędrówki znalazł/a ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom/harcerkom z drużyny.
TRZY PIÓRA * * * *

1. Przeszedł/przeszła pomyślnie trzy próby – milczenia, głodu i samotności – przez kolejne trzy doby:

w czasie pierwszej doby powstrzymał/a się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów
(z wyjątkiem czystej wody) uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych,
w czasie drugiej próby zachowa/a całkowite milczenie,
trzecią dobę spędził/a w lesie nie spostrzeżony/ona przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym.


Kucharskie

KUCHCIK *

Przygotował/a w terenie posiłek dla zastępu, korzystając z kuchni polowej lub kuchenki turystycznej.
Zadbał/a o estetyczny wygląd polowego “stołu”.
Przestrzegał/a zasad higieny przy sporządzaniu posiłków i zapoznał/a z nimi zastęp.
Przygotował/a śniadanie lub kolację dla domowników.
Przygotował/a podwieczorek według własnego pomysłu.
KUCHARZ * *

Prawidłowo posługiwał/a się sprzętem kuchennym (nożami, tłuczkami, maszynką do mielenia, garnkami i patelniami różnej wielkości, cedzakiem).
Ułożył/a urozmaicony jadłospis na kilkudniowy biwak lub na tydzień obozu dla całej drużyny.
Przygotował/a obiad dwudaniowy dla rodziny, estetycznie go podając.
Wybrał/a miejsce na kuchnię na biwaku drużyny urządził/a ją funkcjonalnie.
KUCHMISTRZ–KUCHMISTRZYNI * * *

Rozplanował/a i urządził/a blok kuchenny na obozie drużyny lub kilkudniowym biwaku.
Kierował/a co najmniej przez trzy dni służbą kuchenną na obozie drużyny lub na biwaku: układając jadłospisy, gotując każdego dnia inną zupę, przygotowując dania mięsne i jarskie.
Poznał/a zasady racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych.
Ułożył/a wybraną dietę: (np.: niskokaloryczną, dla cukrzyków, dla diabetyków) oraz wyliczył/a podstawowe wartości odżywcze w stosunku do tej diety.
Przygotował/a młodszych do próby na sprawność “kuchcika”.
Logistyczne – Finansowe

OSZCZĘDNY- OSZCZĘDNA *

Wie, jakie są podstawowe miesięczne opłaty domowe.
Zaoszczędził/a pieniądze na wybrany przez siebie cel.
Współuczestniczył/a w organizowaniu akcji zarobkowej.
Wymienił/a surowce wtórne, które zbierał/a i segregował/a.
Oszczędnie gospodaruje wszelkimi materiałami.
SKARBNIK- SKARBNICZKA * *

Poznał/a przepisy finansowe ZHP obowiązujące drużynę.
Opracował/a preliminarz finansowy imprezy drużyny.
Zorganizował/a akcję zarobkową zastępu.
Przyjął/przyjęła składki członkowskie zastępu i prawidłowo je wpisał/a do książki finansowej drużyny.
Nauczył/a się prawidłowo wypełniać książkę finansową drużyny.
FINANSISTA * * *

Opracował/a plan finansowy drużyny na rok harcerski i przedstawił/a swoją koncepcję radzie drużyny.
Przygotował/a i zrealizował/a projekt mający na celu zachęcenie do oszczędzania.
Zarządzał/a finansami biwaku drużyny:
przygotował/a preliminarz
właściwie rozliczył/a wydatki.
Przedstawił/a młodszym sposoby oszczędzania i gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
Uprawnienia samodzielny księgowy/samodzielna księgowa

Uprawnienia do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodówLogistyczne – Obozowe

SOBIERADEK OBOZOWY *

Rozbił/a samodzielnie mały namiot.
Uczestniczył/a w budowie urządzeń namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim.
Samodzielnie wykonał/a przedmiot przydatny na obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów.
Rozpalił/a ogień w bezpiecznym miejscu i zatarł/a dokładnie ślady po zakończeniu ogniska.
TECHNIK OBOZOWY * *

Umiejętnie posługiwał/a się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych.
Zbudował/a urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości.
Wraz z zastępem rozstawiał/a namioty różnego typu i wielkości.
Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał/a namioty przygotowując je do złożenia w magazynie (suszył/a, naprawiał/a, talkował/a).
WYGA OBOZOWY * * *

Uczestniczył/a w zwiadzie kwatermistrzowskim obozu drużyny.
Kierował/a rozstawieniem obozu, właściwie dobierając miejsca na namioty mieszkalne, kuchnie i sanitariaty.
Zapoznał/a się z możliwościami zastosowania różnego rodzaju drewna do budowy urządzeń obozowych.
Budował/a urządzenia obozowe ogólnego użytkowania, np. kuchnię, pomosty, stołówkę.
Brał/a udział w kwaterce obozowej.
Logistyczne – Gospodarcze

MAJSTERKLEPKA *

Skompletował/a zestaw podstawowych narzędzi do majsterkowania i umie się nimi bezpiecznie posługiwać.
Oczyścił/a przedmioty z drewna, metalu i tworzyw sztucznych, nie niszcząc ich.
Skleił/a rozbitą porcelanę, plastik, metal – przedstawił/a swoje sposoby drobnych napraw na zbiórce zastępu.
Wykonał/a proste prace, jak np. ostrzenie noży, wymiana baterii w latarce, kalkulatorze, radiu, wymiana uszczelki w kranie, naoliwienie zamka.
GOSPODARZ * *

Opiekował/a się harcówką przez okres próby: dokonał/a w niej drobnych napraw lub zaproponował/a nowe funkcjonale i estetyczne rozmieszczenie wyposażenia.
Konserwował/a sprzęt pionierski, sportowy lub obozowy.
Skompletował/a sprzęt potrzebny na obóz drużyny lub szczepu.
Wie, na czym polega inwentaryzacja, brał/a udział w spisie z natury.
Prowadził/a magazyn sprzętu na obozie drużyny lub w ciągu roku wraz z dokumentacją.
KWATERMISTRZ- KWATERMISTRZYNI* * *

Stosuje zasady logistyki w życiu codziennym – korzysta z tej wiedzy przy planowaniu prac drużyny.
Uczestniczył/a w organizowaniu obozu drużyny pod względem kwatermistrzowskim, zadbał/a o zaplecze dla obozu.
Był odpowiedzialny/była odpowiedzialna za organizacyjną stronę biwaku lub rajdu szczepu.
Przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił/a funkcję kwatermistrza drużyny lub szczepu.
Nauczył/a młodszych konserwować sprzęt pionierski i porządkować magazyn sprzętu oraz posługiwać się narzędziami zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
LOGISTYK * * * *

Odpowiadał/a za logistyczne przygotowanie obozu, przeprowadzając zwiad i organizując zaplecze dla obozu, przygotował/a niezbędne dokumenty.
Pełnił/a funkcję kwatermistrza/kwatermistrzyni lub zaopatrzeniowca na obozie.
Przygotował/a preliminarz i współuczestniczył/a w rozliczeniu obozu.
Podsumował/a roczną działalność drużyny/szczepu pod względem organizacyjnym: przeprowadził/a inwentaryzację, ocenił/a ilościowo i jakościowo zaplecze sprzętowe, skontrolował/a i uzupełnił/a dokumentację. Wnioski i propozycje przedstawił/a radzie drużyny /szczepu.
Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.
Terenoznawcze

OBSERWATOR- OBSERWATORKA *

Wyznaczył/a strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.
Poruszał/a się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność.
Rozpoznał/a w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.
Uczestniczył/a w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.
Zapamiętał/a przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił/a nią samodzielnie bez błądzenia.
TERENOZNAWCA * *

Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.
Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.
Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.
Poprowadził/a patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie.
Wytypował/a w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.
TOPOGRAF * * *

Wyznaczył/a strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca i zegarka.
Trafił/a według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali.
Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.
Uzyskał/a informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny fragment planu miasta.
Przeszkolił/a młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych.
KARTOGRAF * * * *

Wykonał/a z pamięci szkic sytuacyjny terenu.
Dokonał/a pomiaru terenu nadającego się na urządzenie obozu lub dziecięcego placu zabaw. Wykonał/a dokładny plan.
Wykreślił/a mapę wybranego terenu (zaktualizował starą mapę) na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp.
Przygotował/a trasę imprezy na orientację i biegu terenowego z przeszkodami.
Przeprowadził/a w drużynie (szczepie) szkolenie z zakresu terenoznawstwa.
Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.
Łącznościowe

GONIEC *

Wskazał/a drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
Dostarczył/a list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
Nadał/a na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
Bezbłędnie przekazał/a meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
Odebrał/a i wysłał/a wiadomość pocztą internetową.
ŁĄCZNIK–ŁĄCZNICZKA * *

Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.
Obsługując centralkę telefoniczną utrzymał/a łączność w terenie.
Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem Morse’a.
Opracował/a własny szyfr dla zastępu(drużyny).
ZWIADOWCA * * *

W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.
Przeprowadził/a zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.
Nawiązał/a łączność za pomocą radia CB, przekazał/a informacje zdobyte podczas zwiadu.
Przeprowadził/a w zastępie /drużynie/ szkolenie z łączności.
Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.
Harce

HARCOWNIK *

Uczestniczył/a w 5 grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.
Poznał/a 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.
Brał/a udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.
ORGANIZATOR HARCÓW- ORGANIZATORKA HARCÓW* *

Przeprowadził/a 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących.
Zorganizował/a dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.
Zorganizował/a mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.
Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie.
MISTRZ HARCÓW–MISTRZYNI HARCÓW * * *

Przedstawił/a zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby.
Przeprowadził/a po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP.
Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich.
Nauczył/a młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole.
Animator pedagogiki zabawy “Klanza”

Uprawnienia sędziego INO

Krajoznawcze

WSKAZIDROGA

W czasie gry lub zwiadu terenowego poprowadził/a zastęp do określonego miejsca odległego o ok. 2-3 km, odszukał/a wyznaczony obiekt.
Na planie zaznaczył/a nazwy ulic i placów oraz ważne obiekty – ośrodek zdrowia, aptekę, pocztę, straż pożarną, posterunek policji itp.
Poznał/a najbliższy obiekt godny zwiedzenia (zabytek historyczny, muzeum, osobliwość przyrodniczą itp.) i opowiedział/a o nim na zbiórce zastępu.
Wyszukał/a interesujące informacje o swojej miejscowości w przewodniku, encyklopedii, Internecie oraz przedstawił/a je zastępowi w dowolnej formie.
PRZEWODNIK- PRZEWODNICZKA PO... * *

mieście, okolicy, miejscach pamięci narodowej, muzeach itp.

Kanon wymagań sprawności:

Poznał/a historię swojego regionu. W sposób szczególny interesuje się wybranym okresem lub miejscem.
Opracował/a trasę kilkugodzinnej wycieczki i wykonał/a projekt folderu turystycznego o niej.
Nawiązał/a niezbędne kontakty z gospodarzem terenu oraz obiektów i placówek ujętych w opracowaniu propozycji trasy wycieczkowej.
Przeprowadził/a dla kolegów/koleżanek ze swojego środowiska lub przyjezdnych wycieczkę opracowaną przez siebie trasą.


KRAJOZNAWCA * * *

Oprowadził/a trzy wycieczki po swoim mieście (okolicy), wykazując się znajomością jego historii, zabytków i ciekawych obiektów.
Pokierował/a sporządzeniem informacji o walorach turystycznych okolicy na podstawie zajęć terenowych i literatury (geografia i historia okolicy, system połączeń komunikacyjnych, przemysł i rolnictwo, obiekty historyczne i przyrodnicze, sztuka, zwyczaje ludowe itp. )
Zaplanował/a cykl wycieczek do miejsc ciekawych pod względem historycznym, przyrodniczym lub geograficznym, posługując się mapami i przewodnikami.
Zorganizował/a dla młodszych zwiad etnograficzny lub konkursy np.: znajomości stylów architektonicznych, z zakresu historii ruchu krajoznawczego, historii sztuki regionu, itp.
Uczestniczył/a w trzech wycieczkach krajoznawczych w różnych regionach Polski.
Turystyczne

ŁAZIK *

Skompletował/a ekwipunek turystyczny.
Uczestniczył/a w kilku wycieczkach, ubierając się stosownie do warunków terenowych i pogodowych, zabezpieczając się przed przegrzaniem i przemoczeniem oraz otarciem stóp.
Poprawnie spakował/a plecak, zabierając tylko rzeczy przydatne na tej wyprawie.
Poznał/a zasady poruszania się po drogach.
Uczestnicząc w wycieczkach i rajdach, zawsze zachował/a pogodę ducha, mimo trudów wędrowania.
TRAMP * *

Odbył/a co najmniej 5 samodzielnych wypraw w promieniu kilku kilometrów od miejsca zamieszkania.
Poznał/a zasady bezpiecznego marszu (tempo, odpoczynek, obciążenie, przepisy ruchu drogowego).
Nocował/a w lesie bez namiotu oraz w nieznanej miejscowości, korzystając np. ze schroniska PTSM.
Zorganizował/a biwak zastępu (drużyny), rozbijając go, a następnie likwidując bez pozostawienia śladów.
WĘDROWIEC * * *

Przedstawił/a na zbiórce drużyny najpiękniejsze regiony turystyczne w Polsce.
Zorganizował/a dla drużyny wycieczki o różnej tematyce, m.in. krajoznawcze, przyrodnicze, historyczne.
W czasie obozów wędrownych zainteresował/a się historią poznawanych miejsc i ludzi tam żyjących.
Zorganizował/a rajd według opracowanego przez siebie programu i nieznanej dla uczestników trasy.
Uprawnienia PTTK:

przewodnik po obiekcie – np. po Pałacu w Wilanowie, kopalni soli w Wieliczce
przewodnik po mieście – np. po Krakowie
przewodnik terenowy – np. po regionie
przewodnik górski – po danym paśmie
przodownik turystyki pieszej
przodownik turystyki górskiej


Językowe

JĘZYKOZNAWCA *

Wyraża się poprawnie, nauczył/a się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny.
Nauczył/a się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
W wybranym przez siebie języku obcym nauczył/a się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).
Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.
TŁUMACZ- TŁUMACZKA * *

Pogłębił/a w czasie próby znajomość języka obcego.
Przetłumaczył/a na język polski kilka gier skautowych.
Napisał/a słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy.
Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał/a innym porozumieć się w języku, którego się uczy.
POLIGLOTA- POLIGLOTKA * * *

Potrafi porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej dwóch językach obcych i tłumaczyć rozmowę z wybranego języka.
Przetłumaczył/a artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku.
Nauczył/a młodszych kilku zwrotów obcojęzycznych.
Zaoferował swoją służbę jako tłumacz podczas spotkania skautowego organizowanego przez szczep, hufiec lub chorągiew.
Certyfikaty językowe

Naukowe

SZPERACZ *

Przygotowując żądaną informację, umiejętnie posłużył/a się przewodnikiem, encyklopedią, Internetem.
Zlokalizował/a wybrany obiekt w nieznanym terenie, wykorzystując dostępne źródła informacji.
Przeprowadził/a wywiad dotyczący ciekawostek wybranej miejscowości i zaprezentował/a go na zbiórce zastępu.
W czasie obozu, biwaku lub rajdu zebrał/a ciekawostki na temat odwiedzanych miejsc i ludzi, prezentując je potem kolegom.
POSZUKIWACZ * *

Wybrał/a dziedzinę swoich zainteresowań i stale pogłębia swą wiedzę, odwiedzając miejsca związane z tym tematem.
Zorganizował/a wycieczkę zastępu (drużyny) do miejsc, w których znajdują się eksponaty charakteryzujące dziedzinę jej/jego zainteresowań.
Przeprowadził/a zwiad społeczny w czasie obozu lub biwaku, zdobywając wiedzę na temat historii i ważnych spraw mieszkańców tego regionu.
Wykazał/a się znajomością krain geograficznych i okresów dziejowych Polski.
BADACZ–BADACZKA * * *

Wykazał/a się zainteresowaniami w wybranej dziedzinie (doświadczenia fizyczne, chemiczne, biologiczne, badania etnograficzne, archeologiczne, historyczne, religioznawcze, geologiczne itp.).
W interesujący sposób przedstawił/a dziedzinę swoich zainteresowań.
Spopularyzował/a w drużynie (w szkole) wybrane odkrycie naukowe lub wydarzenie historyczne (społeczne) wyjątkowo ważne dla dziejów ludzkości.
Zorganizował/a młodzieżową debatę naukową na wybrany przez siebie temat.
Sportowe – pływackie

MŁODY PŁYWAK–MŁODA PŁYWACZKA *

Przepłynął/przepłynęła 100 m, w tym połowę na plecach.
Wytrzymał/a pod wodą 20 sekund.
Nauczył/a się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową.
Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli.
PŁYWAK–PŁYWACZKA * *

Przepłynął/przepłynęła 200 m, w tym połowę na plecach.
Skoczył/a do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął/przepłynęła pod lustrem wody 10 m.
Wyciągnął/wyciągnęła przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą.
Nauczył/a młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego.
Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego.
PŁYWAK DOSKONAŁY–PŁYWACZKA DOSKONAŁA * * *

Przepłynął/przepłynęła 400 m (dziewczęta) i 600 m (chłopcy) w wodzie stojącej, lub 800 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy) z prądem co najmniej dwoma stylami.
Przepłynął/przepłynęła pod wodą 15 metrów.
Uczestniczył/a w wyznaczaniu kąpieliska zgodnie z przepisami.
Zademonstrował/a w wodzie sposób ratowania tonącego.
Młodszy Ratownik WOPR

Ratownik WOPR, Specjalna karta pływacka “żółty czepek”

Sportowe

SPORTOWIEC *

Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił/a nazwiska swoich ulubionych sportowców.
Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.
Zademonstrował/a swój zestaw ćwiczeń treningowych.
Zorganizował/a spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował/a film o życiu sportowców.
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do zdobywania następujących sprawności

… [NAZWA DYSCYPLINY] np. PIŁKARZ, NARCIARZ **

Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.
Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.
Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).
Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.
Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki.
OLIMPIJCZYK ***

Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.
Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki.
Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).
Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny.
Sportowe klasy mistrzowskie

Artystyczne – Wokalne

ŚPIEWAK- ŚPIEWACZKA *

Rozpoczął/a śpiew kilku piosenek na zbiórce zastępu.
Nauczył/a zastęp jednej piosenki.
Zaśpiewał/a z pamięci 10 piosenek (harcerskich, narodowych lub żołnierskich).
Występował/a z zastępem, śpiewając kilka piosenek oraz brał/a udział w inscenizacji piosenki.
Prowadzi na bieżąco swój śpiewnik harcerski, ma w nim zapisanych minimum 20 piosenek.
PIEŚNIARZ- PIEŚNIARKA * *

Przedstawił/a prowadzony przez siebie śpiewnik, płytotekę lub taśmotekę.
Śpiewał/a na uroczystościach harcerskich, szkolnych lub kościelnych.
Nauczył/a zastęp lub drużynę po kilka tradycyjnych i współczesnych piosenek harcerskich oraz turystycznych.
Wymienił/a swoich ulubionych piosenkarzy, śpiewaków i zespoły, uzasadniając swój wybór w sposób przekonujący.
WODZIREJ- WODZIREJKA * * *

Przygotował/a program i przeprowadził 5 ognisk harcerskich dla szczepu lub kilku drużyn, w tym co najmniej 2 tematyczne.
Zorganizował/a bal harcerski, tematyczną zabawę taneczną lub dyskotekę, organizując w przerwach konkursy, zabawy i pląsy.
Przedstawił/a prowadzony przez siebie notatnik, w którym zapisuje pomysły pląsów, zabaw i okrzyków.
Przygotował/a młodszych do próby na sprawności tancerza, muzyka lub piosenkarza.
Instrumentalne

GRAJEK * *

Nauczył/a się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię.
Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.
Nauczył/a zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.
Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.
MUZYK-MUZYCZKA * * *

Zagrał kilka melodii na wybranym instrumencie.
Scharakteryzował/a okresy w dziejach muzyki polskiej, wymieniając najsłynniejszych kompozytorów i ich utwory.
Zorganizował/a dla drużyny wyjście na koncert do filharmonii lub opery.
Akompaniował/a na ognisku, dobierając wcześniej związany z tematem zestaw piosenek.
ARTYSTA- ARTYSTKA * * * *

Doskonale orientuje się w życiu artystycznym i kulturalnym swojego regionu i Polski.
Animuje działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim.
Brał/a udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej.
Odniósł/odniosła sukces na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp.
Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.
Społeczne

MŁODY OBYWATEL- MŁODA OBYWATELKA *

Poznał/a historię godła i barw narodowych.
Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewał/a hymn państwowy.
Odszukał/a na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedził/a lub chciałby/chciałaby odwiedzić.
Zapoznał/a się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. Angażuje się w życie swojej klasy.
Poznał/a daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione. Przygotował/a z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.
OBYWATEL- OBYWATELKA * *

Współpracuje z samorządem szkolnym. Przygotował/a kampanię promującą prawa i obowiązki uczniowskie.
Angażuje się w życie szkoły.
Poznał/a najważniejsze fakty z historii najnowszej Polski.
Dowiedział/a się, gdzie znajdują się najważniejsze urzędy w jego/jej miejscowości i gminie. Przygotował/a mapę miasta przedstawiającą ich lokalizację oraz główne sprawy jakimi się zajmują.
Zorganizował/a dla drużyny wycieczkę do urzędu gminy lub miasta.
OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ- OBYWATELKA RZECZYPOSPOLITEJ * * *

Zapoznał/a się z najważniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.
Wie, na czym polega demokracja. Brał/a udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.
Zgromadził/a własną biblioteczkę książek o historii najnowszej Polski. W młodszej drużynie lub zastępie przygotował/a i przeprowadził/a grę o historii najnowszej kraju.
Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. Zapoznał/a się z podziałem polskiej sceny politycznej. Dowiedział/a się, kto sprawuje najważniejsze funkcje państwowe.
Angażuje się w pracę parlamentu młodzieży lub jednej z młodzieżowych organizacji. W swojej działalności godnie reprezentuje ZHP.


Komputerowe

KOMPUTEROWIEC * *

1. Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:

napisał/a tekst w edytorze tekstu
korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje np. sumowanie komórek
napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną.
Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.
Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych potrzeb.
Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.


ZNAWCA KOMPUTERÓW- ZNAWCZYNI KOMPUTERÓW* * *

Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój wybór.
Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.
Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.
Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.
Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą aplikację.
Systematycznie czyta prasę komputerową.
INFORMATYK * * * *

Przedstawił/a młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym świecie.
Poznał/a co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał/a nabyte umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu, hufca.
Poznał/a podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe, promuje stosowanie legalnych programów.
Samodzielnie złożył/a komputer i właściwie go skonfigurował/a (na poziomie BIOS-u i systemu operacyjnego).
Zorganizował/a w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.
Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.
Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie, np. zdobycie specjalistycznego certyfikatu.Patrz także: