Wiadomości ZHP Chorągwi Białostockiej 9/47/2007

Wiadomości ZHP Choragwi Bialostockiej

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl
Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku 98 1500 1344 1213 4000 7514 0000

nr 09/47/2007 06 listopada 2007r

1) BUDŻET HUFCA
Zobowiązujemy wszystkie komendy hufców do przygotowania i przesłania do chorągwi budżetów zgodnie z załączonymi drukami do 30 listopada 2007 r.

KATARZYNA KOBOSKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
2) BIWAKI
W związku z wydanym przez Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej zarządzeniem nr 4 z dnia 01 października 2007 r., informujemy o kilku istotnych zmianach dotyczących gospodarki finansowej w drużynach oraz organizacji biwaków.
Do dnia 31 października należało dostarczyć do Komendy Hufca książki finansowe drużyn, szczepów wraz z:
- dokumentacją źródłową (faktury, druki KP)
- wypełnionym sprawozdaniem finansowym (na końcu w książce finansowej)
- niewykorzystananymi drukami KP
Saldo należy wpłacić do Komendy Hufca.
Wszystkie drużyny i szczepy, które jeszcze nie dostarczyły do Komend Hufców książek proszone są o jak najszybsze nadrobienie tej zaległości.
Aby zatwierdzić w hufcu biwak należy wykazać następujące dokumenty:
1) karta biwaku
2) lista uczestników wraz z kadrą
3) program biwaku z celami i ramowym planem dnia
4) lista wpłat uczestników
5) druk ubezpieczenia
6) plan finansowy biwaku
Dodatkowo uczestnicy biwaku powinni wypełnić karty kwalifikacyjne.
Następnie należy wpłacić do Komendy Hufca saldo biwaku. Następnie zostanie wydana zaliczka, którą będzie trzeba rozliczyć po zakończeniu biwaku.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

3) 1%
Przypominamy, ze do 17 listopada 2007 r. powinny zostać przelane na konto chorągwi środki niewykorzystane przez środowiska.

HM. SŁAWOMIR JASIŃSKI
SKARBNIK CHORĄGWI


4) BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
Informujemy, że będzie organizowany wyjazd do Warszawy po Betlejemskie Światło Pokoju, gdzie zostanie ono przekazane podczas spotkania z księdzem Prymasem. Będzie istniała możliwość wyjazdu reprezentacji hufców na tą uroczystość. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszym.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWIPatrz także: