Stanowisko XXXIV Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w sprawie programu Związku Harcerstwa Polskiego

XXXIV Zjazd Nadzwyczajny ZHP definiuje, iż program ZHP jest tym wszystkim, co młodzi ludzie w harcerstwie robią (działania), w jaki sposób to robią (metoda harcerska) i w jakim celu to robią (Misja ZHP).

Zjazd podkreśla szczególną wagę pokojowego charakteru naszego ruchu. ZHP wychowuje do dialogu i szacunku dla drugiego człowieka.
Elementem wychowania do pokoju jest wychowanie duchowe i wielokulturowe. Zjazd podkreśla ogromną wagę wychowania duchowego w pracy wszystkich jednostek harcerskich. Zjazd wskazuje na konieczność wychowania wielokulturowego rozumianego jako poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego i duchowego przy równoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. W tym celu akcentuje konieczność wspierania jednostek harcerskich w nawiązywaniu kontaktów ze skautami różnych krajów i kultur.
ZHP, jako partner społeczny w wychowaniu dzieci i młodzieży w Polsce, powinien budować swój program tak, aby wychodzić naprzeciw problemom społecznym, pod warunkiem, że sprzyja to realizacji Misji ZHP.



Patrz także: