Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 7/45/2007

Wiadomości ZHP Choragwi Białostockiej

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl
Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku 98 1500 1344 1213 4000 7514 0000

nr 07/45/2007 14 wrzesnia 2007r

1) HARCERSKA AKCJA LETNIA – POSUMOWANIE
Informujemy, że po tegorocznej Akcji Letniej nie jest konieczne sporządzanie pełnego sprawozdania statystycznego oraz opisowego. Zobowiązujemy komendy hufców do dostarczenia jedynie informacji o organizowanych podczas HAL biwakach. Informacja może zostać przekazana drogą telefoniczną, e-mailową, bądź listowną. Informacja dotycząca biwaków powinna zawierać:
- organizatora biwaku (drużyna, szczep, krąg),
- ilość uczestników (z miasta, ze wsi),
- ilość osób niezrzeszonych biorących udział w biwaku.
Dodatkowo należy przygotować krótką informację opisową dotyczącą Akcji Letniej. Informacja zawierać powinna:
- przykłady ciekawych form pracy obozów
- najważniejsze problemy organizacyjno-kwatermistrzowskie
- zabezpieczenie finansowe HAL i NAL 2007:
 pomoc otrzymana z dotacji celowych (wymienić źródła, np.: MEN, Kuratoria Oświaty, samorządy, Fundusz Ochrony Środowiska i inne – podać wielkości)
 pomoc otrzymana z innych źródeł (wymienić źródła, podać wielkość)
 dotacje na formy wypoczynku w miejscu zamieszkania (podać źródła, wysokość kwot, ew. udzielone wsparcie materialne).
- Wnioski dla harcerskich komend i organizatorów wynikające z przebiegu HAL i NAL 2007, z uwzględnieniem uwag dotyczących jakości bazy, zaplecza kwatermistrzowskiego i terenów obozowych.

Termin dostarczenia informacji o biwakach oraz krótkiej informacji opisowej zostaje ustalony na 26 września 2007 r.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

2) ZJAZDY HUFCÓW
Zgodnie z Uchwałą nr 33/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 lutego 2007 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w 2007 roku, zjazdy hufców mają odbyć się w terminie od 15 sierpnia do 15 grudnia 2007 r.
W związku z tym przesyłam następujące materiały:
 listę niezbędnych dokumentów związanych z organizacją zjazdu hufca
 druki protokołów zjazdowych
 Ordynację wyborczą ZHP (z zaznaczonymi terminami)
Powyższe dokumenty zostaną również przesłane hufcom w wersji elektronicznej.
Przypominamy, że czynne prawo wyborcze posiada kadra mająca przydział służbowy do tego hufca i opłacone składki członkowskie. Definicję kadry określa Statut ZHP § 21 pkt 1 i 3.
Prosimy o przekazanie do komendy chorągwi informacji o planowanych terminach zjazdów maksymalnie do dnia 30 września 2007 r.

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA
3) ARKUSZ ANALIZY HUFCA
Nowy arkusz analizy hufca za rok harcerski 2006/2007 został umieszczony na stronie www.arkuszanalizy.zhp.pl. Należy w nim przedstawić stan na 01.09.2007 r. Zgodnie z zapowiedziami arkusz analizy hufca będzie wypełniany wyłącznie w formie elektronicznej.
UWAGA — komputer, za pomocą którego wypełniany będzie arkusz analizy hufca, musi mieć połączenie z Internetem.
Każdy hufiec do 18 września 2007 r. otrzyma drogą elektroniczną login i hasło dla swego hufca. Na stronie głównej arkusza umieszczona jest dokładna instrukcja ułatwiająca logowanie.
Termin wypełnienia arkusza: do 30 września 2007 r.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

4) SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Przedstawiamy procentowe zestawienie wpłat hufców za rok 2007 na dzień 14 września 2007 r.:
Hufiec ZHP w Augustowie 50,00%
Hufiec ZHP w Białymstoku 25,67%
Hufiec ZHP w Bielsku Podlaskim 50,00%
Hufiec ZHP w Grajewie 0%
Hufiec ZHP w Kolnie 0%
Hufiec ZHP Ziemi Łomżyńskiej 65,56%
Hufiec ZHP w Siemiatyczach 0%
Hufiec ZHP w Sokółce 66,67%
Hufiec ZHP w Suwałkach 8,33%
Zobowiązujemy hufce do uregulowania wszystkich zaległych należności oraz przypominamy, iż zbliża się termin wpłaty składek za III kwartał 2007 r.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

5) DZIEŃ PAPIESKI
Zobowiązujemy komendantów hufców do powołania rozkazem pełnomocników ds. Dnia Papieskiego w swych hufcach, którzy odpowiedzialni będą za koordynację działań związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej w tym dniu. Prosimy o podanie nazwisk oraz ilości zamawianych pakietów do dnia 23 września 2007 r. Informujemy, że pełnomocnikiem komendanta chorągwi ds. zbiórki publicznej podczas Dnia Papieskiego jest phm. Magdalena Giedzicz.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

6) WYSTAWA DOTYCZĄCA POLSKIEGO SYBIRU
Informujemy, że chorągiew dysponuje ośmioma planszami dotyczącymi Polskiego Sybiru. Możliwe jest wypożyczenie plansz na inicjatywy hufców. Zainteresowane środowiska prosimy o kontakt z komendą chorągwi.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI7) REKLAMA W CZUWAJ
Czy wiesz, że mądre środowiska zaczynają planować HAL 2008 już jesienią?
My wiemy – dlatego już teraz mamy specjalną ofertę reklam w „Czuwaj” – tylko dla baz harcerskich!
REKLAMA MODUŁOWA
Zamów reklamę modułową w trzech jesiennych numerach „Czuwaj” (październik-grudzień 2007), a zapłacisz za pakiet tych 3 reklam tylko 64 zł netto za 1 moduł (normalna cena 90 zł netto)! Szczegóły:
 1 moduł to prostokąt o wymiarze 35 x 22 mm
 na zasadach promocyjnych można zamówić reklamę o wielkości dowolnej liczby modułów
 reklama może być w maksimum dwóch kolorach (czarnym + kolorze numeru)
 reklamy należy przesłać w formacie Corela do wersji 9 (czcionki zmienione
na krzywe) lub tiff (300 dpi).

INSERT
Zamów insert, a więc wrzutkę ulotki swojej bazy do któregoś z numerów jesiennych „Czuwaj”, a zapłacisz za tę reklamę tylko 300 zł netto (normalna cena 400-500 zł netto)!

Reklamy modułowe należy przesyłać pod adresem reklama@czuwaj.pl do 25 września br.
W sprawach insertów należy kontaktować się także e-mailowo.
hm. Grzegorz Całek, redaktor naczelny CZUWAJ

ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT GK ZHP
NR 24/2007

8) CZUWAJ NA PRÓBĘ
Dawno, a może nigdy nie czytałeś „Czuwaj”?
Chciałbyś zobaczyć, jak teraz wygląda,
a dopiero potem zdecydować się na całoroczną prenumeratę?
Chciałbyś za to zapłacić jak najmniej?
Zamów prenumeratę „Czuwaj” na ostatnie trzy miesiące tego roku w specjalnej cenie w naszej akcji CZUWAJ na próbę
Koszt prenumeraty 1 egz. miesięcznika „Czuwaj” w prenumeracie próbnej wynosi:
 18 zł — przy zamówieniu 1-4 egz.,
 16 zł — przy zamówieniu minimum 5 egz.,
 14 zł — przy zamówieniu minimum 10 egz.!
 12 zł — przy zamówieniu minimum 15 egz.!!
 10 zł — przy zamówieniu minimum 20 egz.!!!
Wpłat należy dokonywać na konto:
Składnica Harcerska 4ŻYWIOŁY sp. z o.o.
30 1500 1777 1217 7008 7395 0000
Uwaga:
 prenumerata będzie wysyłana na adres podany w przelewie/wpłacie
 w temacie przelewu należy wpisać: Czuwaj na próbę.
hm. Grzegorz Całek, redaktor naczelny CZUWAJ

ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT GK ZHP
NR 24/2007Patrz także: