Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 6/44/2007

Wiadomości ZHP Choragwi Białostockiej

ZHP Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 042 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, kom: 0605550185, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl
Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku 98 1500 1344 1213 4000 7514 0000

nr 06/44/2007 17 maja 2007r

1) ZESTAWIENIE WPŁAT 1% W ROKU 2007
Informujemy o przekazaniu zestawień wpłat 1% hufcom z podaniem źródła wpłaty kwoty, jednostki na którą wpłata została przeznaczona oraz sumy potrąceń.
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA

2) ZASADY ROZLICZANIA 1%
A) przekazane na konta hufców środki powinny zostać rozliczone do końca września 2007,
B) w przypadku niewydatkowania przez jednostki 1%, pozostałe po 17 listopada 2007 r. środki, należy przesłać na podstawowe konto chorągwi (jednostki tracą tym samym prawo do ich użycia),
C) hufce powinny do końca maja przekazać informację o pełnej kwocie wpłat 1% na konta hufców
D) z zebranych na konta własne środków należy do 31 maja przelać 5% (zgodnie z Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 67/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2007 r.)
E) Środki uzyskane z wpłat powinny być przeznaczone na realizację przez ZHP celów statutowych, zgodnych z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartych w zaświadczeniu KRS numer 0000094699, które są następujące:
1) Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności,
2) Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury,
3) Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) Kształcenie kadry instruktorskiej stowarzyszenia,
5) Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania tak dla członków stowarzyszenia jak i osób niezrzeszonych,
6) Prowadzenie działalności przygotowującej członków organizacji aktywności na rynku pracy,
7) Działalność na rzecz integracji europejskiej,
8) Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznych dla ZHP,
9) Upowszechnianie tradycji i dziedzictwa narodowego, kształtowanie postaw patriotycznych,
10) Działalność na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
11) Inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych
i przeciwdziałających uzależnieniu dzieci i młodzieży,
12) Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej,
13) Prowadzenie rehabilitacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizacji dzieci nieprzystosowanych,
14) Promowanie zdrowego trybu życia,
15) Promowanie idei i organizowanie wolontariatu dla celów statutowych stowarzyszenia,
16) Upowszechnianie zasad wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także prowadzenie działalności wspomagającej rozwój demokracji.

F) Faktury opłacone ze środków pozyskanych w ramach 1% powinny być dodatkowo opisane formułą „Sfinansowano ze środków pochodzących z 1%PDOF w kwocie...”

G) Komendy hufców są zobowiązane do wykonania wszelkich zadań związanych z rozliczeniem 1% jakie nakłada na nie Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 67/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie odpisów podatkowych (1% PIT) na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego dokonywanych w 2007 r.
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

3) OZNAKOWANIE SPRZĘTU
Zobowiązuję kwatermistrzów hufców oraz kwatermistrzów drużyn do oznakowania sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostek. Znak powinien zawierać logo chorągwi oraz numer ewidencyjny z książki inwentarzowej. Oznakowanie powinno zostać wykonanie do dnia 15 września 2007 r.
PHM. MARIUSZ TARNAWCZYK
KWATERMISTRZ CHORĄGWI

4) MAPA „GDZIE ODNOWIĆ PRZYRZECZENIE W POLSCE”
• Organizujesz 1 sierpnia br. na swoim obozie albo w swojej miejscowości odnowienie Przyrzeczenia?
• Chcesz na nie zaprosić inne drużyny, innych instruktorów?
Zgłoś do nas swoje miejsce odnowienia Przyrzeczenia, a znajdzie się ono na naszej mapie!

Zgłoszenie powinno zawierać:
• opis miejsca, który pozwoli z łatwością do niego trafić (województwo, miejscowość, nazwa jeziora itp.)
• krótki opis, jak będzie wyglądała uroczystość
• kontakt do osób, które mogą udzielić dodatkowych informacji nt. warunków skorzystania z zaproszenia (sprawy bytowe, program itd.).
Zgłoszenia należy przesyłać na adres czuwaj@zhp.pl do 21 maja br.

źródło: Komunikat GK ZHP

5) UWAGA ORGANIZATORZY RAJDÓW, ZLOTÓW, FESTIWALI...
Redakcja „Czuwaj” przygotowuje INFORMATOR IMPREZ NA ROK HARCERSKI 2007/2008 — specjalny dodatek do numeru wakacyjnego „Czuwaj”, w którym znajdą się zapowiedzi imprez organizowanych w ZHP od września 2007 do sierpnia 2008 r.
Aby zaprosić środowiska z całej Polski do udziału w swoim rajdzie czy festiwalu drużyny, wystarczy przesłać do naszej redakcji informację – zaproszenie na imprezę, a zamieścimy ją w „Informatorze”.
Informacja powinna zawierać następujące dane:
• organizator
• termin
• miejsce
• informacje (np. kilka słów o charakterze imprezy, do kogo jest adresowana, co się znajduje w programie...)
• kontakt i informacje (np. stopień, imię i nazwisko osoby wyznaczonej
do kontaktów, telefon, e-mail, adres strony internetowej).
Do informacji może być dołączone logo — znak graficzny imprezy (tif lub jpg, w skali szarości, min. 150 dpi).
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem na adres informator@czuwaj.pl
do 28 maja 2007 r.
źródło: Komunikat GK ZHP

Patrz także: