Seminarium naukowe "Znaczenie harcerstwa we wspomaganiu rozwoju członków i osób niezrzeszonych"Już Aleksander Kamiński dowodził w swojej pracy doktorskiej Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, że jest to wspaniały instrument wspomagający pracę nauczycieli. Eksperyment pedagogiczny, który rozpoczął się w roku szkolnym 1935/ 36 w Szkole Powszechnej nr 1 w Mikołowie dowiódł, że metoda harcerska nie tylko wspomaga pracę nauczycieli, ale również motywował dzieci do pracy w gromadach i drużynach. Zastosowanie charakterystycznych form pracy w szkole nie zniechęcało do harcerstwa, wręcz przeciwnie powodowało jeszcze większe nim zainteresowanie.
Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP, na czele z komendantem hm. Andrzejem Bajkowskim, na początku 2006 roku nawiązała współpracę z Zakładem Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku kierowanym przez prof. dr hab. Rafała Piwowarskiego. Dzięki temu w semestrze letnim roku akademickiego 2005/ 2006 odbyły się pierwsze warsztaty Zuchowe formy pracy – dla chętnych studentów. Ich bezpośrednim celem było nie tyle pozyskanie nowej kadry do pracy harcerskiej, ale przede wszystkim pozytywne nastawienie uczestników warsztatów do harcerstwa. Dopiero w dalszej kolejności myśleliśmy o zaproszeniu studentów do grona instruktorskiego. Dobrze nastawiony wychowawca czy dyrektor szkoły to też ogromny skarb.
W trakcie 15 godzin 80 osób uczestniczyło w zajęciach warsztatowych na uczelni na temat: teatru, majsterki, piosenek, pląsów i zabaw, gier i ćwiczeń, sprawności zespołowych, zwyczajów, obrzędów i tajemnic oraz w zajęciach praktycznych na Zlocie Zuchowym Hufca ZHP Białystok. Ewaluacja zajęć i całego kursu oraz rozmowy indywidualne wykazały, że zajęcia bardzo przydały się przyszłym nauczycielom. Najbardziej odczuły to studentki III roku będące w trakcie praktyk śródrocznych w szkole. Wiele dało im zwłaszcza porównanie kręgów tematycznych ze sprawnościami zespołowymi.
Potrzebę upowszechnienia dorobku wychowawczego ZHP potwierdziły również badania, które prowadziłam do mojej pracy magisterskiej Formy pracy metodyki zuchowej Aleksandra Kamińskiego, a praca z lekturą w nauczaniu zintegrowanym. Okazało się, że nauczyciele i studenci znajdują zastosowanie metodyki zuchowej nie tylko przy ogólnej pracy z klasą czy grupą, ale również w aspektach szczegółowych. Propozycje pracy z lekturą szkolną za pomocą zuchowych form bardzo im odpowiadały – zwłaszcza teatr i gra. Przy czym nauczyciele ocenili przydatność tych form średnio na poziomie 89%, a studenci na poziomie 60%. Świadczy to z pewnością o większej świadomości nauczycieli co do pracy. Studenci, zwłaszcza ci niższych roczników, nie do końca wiedzieli co ich czeka podczas wykonywania zawodu. Przy czym zarówno uczestnicy warsztatów jak i badani wskazywali, że dobrze byłoby poznać zuchowe formy pracy jeszcze w trakcie studiów. 1 2 3 Patrz także: